Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Beautyzaak

1. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en 
transactie tussen De Beautyzaak en een cliënt waarop  
De Beautyzaak  deze voorwaarden van toepassing heeft  
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen  
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Diensten

De Beautyzaak
zal de behandelingen naar beste inzicht en  
vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap  
uitvoeren. 

3. Afspraken 

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen  
telefonisch, whatsapp, email of via de website worden gemaakt. 

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig  
mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan

De Beautyzaak
door te geven. De afmelding kan telefonisch, whatsapp  
of per e-mail geschieden. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag  De Beautyzaak
100% honorarium voor de gereserveerde tijd  
aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd  
in de praktijk komt, dan mag De Beautyzaak de verloren  
tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken  
honorarium berekenen. 

Bij verhindering van de afspraak door De Beautyzaak, dient  
deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven,  
doch uiterlijk 24 uur van te voren. 

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan  
bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de  
Wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Tarieven en betaling 
De Beautyzaak vermeldt alle tarieven van behandelingen  
zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn  
inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd  
en/of de voorraad strekt. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de  
instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per  
pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van  
onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking  
betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per  
omgaande over te maken aan De Beautyzaak. 
De Beautyzaak is gerechtigd om voor niet betaalde  
facturen een incassobureau in te schakelen. 5. Personeel in de praktijk 

Indien De Beautyzaak dit voor een goede uitvoering van de  
behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg  
met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door  
medewerkers. 

6. Persoonsgegeven en privacy 

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die  
relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan De Beautyzaak De persoonlijke gegevens worden door De Beautyzaak opgenomen in een papieren systeem en behandelt volgens de  
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen  
uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden  
gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.  
De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen  
behandelgegevens. Bij uitschrijving als client van De Beautyzaak worden uw gegevens vernietigd.

7. Geheimhouding 

De Beautyzaak is verplicht tot geheimhouding van alle  
vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. 

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling  
of een rechterlijke uitspraak, De Beautyzaak verplicht is  
de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

8. Aansprakelijkheid 


De Beautyzaak kan niet aansprakelijk worden gehouden voor  
schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt  
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante  
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of  
vrijetijdsbesteding. De Beautyzaak is niet  
verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van  
persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de  
praktijk. 

9. Beschadiging en diefstal 

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair,  
instrumenten en en/of materialen van De Beautyzaak. 

Diefstal wordt door De Beautyzaak altijd gemeld bij de politie. 10. Garantie 


De Beautyzaak geeft één week (zeven dagen) garantie op de  
behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien: 

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd 

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd 

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of  
aanwijzingen heeft gebruikt. 

11. Klachten 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product,  
moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen,  
schriftelijk worden gemeld aan De Beautyzaak. 
De Beautyzaakdient de cliënt binnen zeven dagen na  
ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.  
Indien de klacht gegrond is dan zal De Beautyzaak de  
behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien  De Beautyzaak
en cliënt niet tot overeenstemming kunnen  
komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de  
Geschillencommissie. 

12. Gedrag 

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde  
normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk  
gedrag blijft vertonen, heeft De Beautyzaak het recht de  
cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van  
redenen. 

13. Recht 

Op welke overeenkomst tussen De Beautyzaak en cliënt is  
het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud  
en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst  
daarvan steeds bepalend van toepassing is steeds de laatst  
gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de  
totstandkoming van de overeenkomst. 

2021 - De Beautyzaak